Informacje o przedszkolu

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Skoczowie mieści się w centrum miasta przy ulicy Adama Mickiewicza 27.

Naszą placówkę otacza duży ogród podzielony na dwie strefy zabaw dla dzieci młodszych i starszych. W pobliżu naszego przedszkola przepływa rzeka Bładnica przy której są piękne ścieżki spacerowe. Okolica naszego przedszkola sprzyja spacerom, dzięki którym dzieci mogą zdobywać wiedzę o otaczającym nas świecie przyrody. Dużym udogodnieniem dla rodziców jest parking przedszkola, na który wjeżdża się od ulicy Ustrońskiej.
Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 5.30 – 16.00.

Nieodpłatna realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 7.30 – 12.30

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Skoczowie może przyjąć 120 dzieci.


Dysponujemy pięcioma dużymi, słonecznymi i bogato wyposażonymi w nowoczesne meble salami.  Zabawki i pomoce dydaktyczne, które się w nich znajdują dostosowane są do wieku i możliwości dzieci.


Posiadamy infrastrukturę wspomagającą nauczanie, między innymi:

- salę multimedialną, w której mieści się rzutnik wraz z projektorem oraz podłoga interaktywna,

- gabinet logopedyczny,

- gabinet terapeutyczny, w którym odbywają się zajęcia z dziećmi o potrzebie kształcenia specjalnego.


Pracują u nas tacy specjaliści  jak:

- logopeda,

- oligofrenopedagog,

- terapeuta pedagogiczny,

- terapeuta ręki,

- specjalista do spraw autyzmu i aspergera,

- specjalista od całościowych zaburzeń rozwojowych.Naszą kadrę pedagogiczną tworzą nauczyciele z dużym doświadczeniem zawodowym, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje. 
Jesteśmy przedszkolem przyjaznym dziecku i jego rodzinie.
Pracujemy w taki sposób, żeby każdy z naszych wychowanków rozwijał swoje zdolności muzyczne, aktorskie, plastyczne.


Naszym mottem są słowa M. Debbese:
„Wychowanie nie tworzy człowieka, ale pozwala mu tworzyć samego siebie”.
Respektujemy własne tempo rozwoju każdego dziecka. Współpracujemy z rodzicami tworząc przyjazną atmosferę.
Wypracowujemy właściwe relacje rówieśnicze, motywację do pracy oraz właściwe zachowanie w różnych sytuacjach społecznych  (zgodnego z zasadami moralnymi). Pomagamy naszym wychowankom pokonywać trudności i słabości.
 
Zapraszamy na naszą stronę facebookową, na której umieszczamy wszystkie ważne wydarzenia z życia codziennego naszych milusińskich.

http://facebook.com/przedszkolepublicznenr1
Deklaracja dostępności


Przedszkole Publiczne nr 1 Skoczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pp1.mzo.skoczow.pl

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.09.2014


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Główną przeszkodą jest brak możliwości technicznych dostosowania obecnej strony internetowej do przepisów ustawy. Miejski Zarząd Oświaty jest w trakcie wdrożenia nowej strony internetowej spełniające wymagania ustawy.

Elementy ułatwiające dostępność:

·       Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych;

·       Powiększenie tekstu o 200% nie powoduje utraty struktury strony;

·       Załączniki w formacie DOC są możliwe do odczytu przez technologię asystującą;

·       Strona internetowa jest do odczytu z poziomu klawiatury.


Elementy niezapewniające dostępności:

·       Strona internetowa nie zawiera skrótów: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”;

·       Brak właściwych tytułów podstron;

·       Grafiki w aktualnościach oraz grafiki zawierające link nie posiadają opisów alternatywnych;

·       Kontrast tekstu w stosunku do tła na stronie nie zapewnia minimalnej proporcji 4,5:1;

·       Brak wyszukiwarki i mapy strony;

·       Podkreślone teksty mogą nie być linkiem;

·       Treść podstron jest rozróżniona punktorami i numeracją natomiast nie ma podziału treści zgodnie z hierarchią znaczników h1 – h6;

·       Treść podstron jest wyśrodkowana;

·       Nie ma możliwości przy użyciu klawiatury powrotu do strony zarówno poprzedniej jak i strony głównej;

·       Na stronie internetowej znajdują się linki do innych stron otwierających się w nowym oknie bez informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 21 września 2020 roku.

Aktualizacja deklaracji: 18 marca 2022 roku.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.


Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Informacji udzielają pracownicy przedszkola.

Można zgłosić przez formularz na stronie: https://www.skoczow.pl/kontakt/index/id/2.html .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 033 8533473 lub 537 001 474. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi, 
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna – ul. Mickiewicza 27, Skoczów

1)  Opis dostępności wejścia do budynku Przedszkola Publicznego nr 1

Budynek posiada jedno wejście główne, które jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Przed wejście znajduje się domofon na wysokości do 120 cm. Obsługa bieżąca odbywa się na parterze budynku.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek nie jest wyposażony w windę oraz w toalety dla osób niepełnosprawnych. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Celem przywołania pracownika przedszkola przed wejściem głównym jest zamontowany dzwonek dostosowany do osób niepełnosprawnych.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Budynek nie jest wyposażony w pochylnie ani w platformę. Wewnątrz budynku na schodach są oznaczenia kontrastowe. Informacji głosowych udzielają pracownicy przedszkola. Możliwość skorzystania z mobilnej pętli indukcyjnej. Zapewniono oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsca parkingowego przewidzianego dla osób niepełnosprawnych

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Przedszkolu Publicznym nr 1 w Skoczowie jest możliwość skorzystania z wideo tłumacza online.

Uwagi końcowe:

Pracownicy są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełno sprawnościami pod nr tel. 033 8533473,  537 001 474, lub przez formularz na stronie: https://www.skoczow.pl/kontakt/index/id/2.html .